Print this page

2022 Admissions / Toelatings 2022

TOELATINGS 2022

As gevolg van die Covid-pandemie beperk ons ouerbesoeke by die skool tot die minimum. Toelatingsvorms kan per e-pos aangevra word by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Alle Graad R tot 7 aansoeke moet AANLYN gedoen word by CLICK HERE FOR WCED ONLINE ADMISSIONS

Ouers moet ook ’n harde kopie van die skool se toelatingsvorm voltooi en tesame met die drukstuk van die aanlyn aansoek, na die skool e-pos/bring.

U benodig hierdie dokumente om by LSS aansoek te doen:

a) ‘n Korrek en volledig voltooide toelatingsvorm van die skool, asook onderneming dat ouers die gedragskode aanvaar. Vals inligting sal daartoe lei dat die aansoek verwerp word.

b) Die bewys (drukstuk) dat u aanlyn aansoek gedoen het op die WKOD webtuiste.

c) ‘n Afskrif van die leerder se geboortesertifikaat

d) ‘n Afskrif van die leerder se “Road to Health” boekie (kliniekkaart)

e) Afskrif van beide ouers se identiteitsdokument

f) Bewys van woonadres in u eie naam – (Munisipale rekening, huurooreenkoms, ens.)

g) Gr 2-7 aansoeke: Rapport van vorige kwartaal/Bewys van hoogste graad geslaag

h) Gr 1 aansoeke: Bewys van bywoning van Graad R

i) Leerders in pleegsorg: heg asb afskrif van hofbevel aan.

j) Indien u kind ’n buitelander is, heg asb ’n afskrif van sy/haar studiepermit aan

 

Documents required for enrolment at this school:

a) A correctly and complete completed application form

b) Print out to proof that you applied online (WCED website) for your child.

c) Copy of learner’s birth certificate

d) Copy of learner’s Road to Health book (Clinic card)

e) Copy of both parents’ ID documents

f) Proof of residence in your own name - Municipal services account (Not older than 3 months)

g) Gr 2 – 7 applications: Latest report from previous school / Proof of grade (December report)

h) If you are the legal guardian, please attach copy of court order.

i) If your child is a foreigner, please attach copy of his/her study permit.

 

1. Inskrywings open op 26 Februarie 2021 en sluit op 26 Maart 2021.

2. Die WKOD versoek ouers om by 3 skole aansoek te doen.

3. LSS bied graad RR en R slegs in Afrikaans aan, Engelssprekende leerders kan dus eers vanaf Graad 1 aansoek doen by ons skool.

4. Graad RR aansoeke word nie aanlyn gedoen nie, slegs ‘n harde kopie toelatingsvorm wat per e-pos aangevra word.

5. Slegs volledige aansoeke sal oorweeg word.