Prospektus

Laerskool Swartland in 'n neutedop

By Laerskool Swartland ontwikkel ons die kind tot sy volle potensiaal. Die basis van onderrig is Christelik sodat ons leerders met verantwoordelikheid hul talente kan ontwikkel en regte aanvaar.

In ons strewe na gehalte onderrig, speel ons ouergemeenskap ‘n integrale rol terwyl ‘n hoë akademiese standard nagestreef word deur personeel wat handig en bekwaam is, sodat ‘n harmonieuse opvoedkundige klimaat geskep kan word.

In Malmesbury, in die hartjie van die Swartland, sowat ‘n halfuur se ry vanaf Kaapstad, is Laerskool Swartland, ‘n dinamiese skool wat sy stempel afgedruk het op ‘n verskeidenheid van gebiede.Die hoeksteen van die oorspronklike gebou (‘n meisieskool) is reeds meer as ‘n eeu gelede in 1903 gelê en in 1944 het Laerskool Swartland ontstaan, soos ons dit nou ken. Vandag pronk ons met ‘n enorme lys van prestasies waar ons leerders uitblink op akademiese gebied, in sport en ook op die kulturele akker. Laerskool Swartland word gereken onder die top skole in die land wat akademiese standaarde betref.

Daarvan getuig die uitstekende prestasies wat ons telkens behaal in nasionale kompetisies soos Conquesta, Amesa en SACCEE. Die skool se twee kore kry gereeld Cum Laude of goud in die Eisteddfod en spog met ‘n aantal CD’s wat reeds die lig gesien het. ‘n Groot aantal leerders neem ook individueel deel aan die jaarlikse Eisteddfod. Konserte van uitmuntende gehalte word gereeld op die planke gebring. Geen skool kan bestaan sonder ‘n ondersteunende ouerkorps nie. Daarvan getuig die lang toue voertuie wat gereeld die skoolbusse volg na verskillende byeenkomste. Ons ouerkomitee hou ook gereeld fondsinsamelings om te verseker dat die hoë standaard waaraan die skool gewoond is, gehandhaaf kan word en dat oud-leerders met trots en waardering terugkyk na hul laerskoolloopbaan in Laerskool Swartland.

Baie welkom by die Laerskool Swartland, ‘n skool met ‘n pragtige tradisie en puik prestasies! Die skool en personeel wil ons weer eens beywer om, in noue samewerking met ons ouers en ander onderwysbelanghebbendes, die beste moontlike onderwysbedeling vir ons leerders te bied. Baie dankie vir u volgehoue steun en lojaliteit! We believe in positive parent participation at all levels and you may feel free to visit us at any time. Swartland groete van Skoolhoof En Personeel. ‘n  Skool  vol  sterre,  Die Laerskool Swartland is ‘n skool met ‘n lang tradisie waar alle leerders tuis voel. Parent involvement is encouraged in all our school activities and the parents are being represented by the Governing Body and PTA

VISIE

LAERSKOOL SWARTLAND – waar leerders in ‘n waardegedrewe skool uitnemende onderrig en afrigting in ‘n kindvriendelike leefruimte ontvang.

MISSIE

Ons sal ons visie leef deur :

·         Leerders aktief betrokke te hou by hul opvoeding

·         Ons waardes te leef

·         ‘n Hoë premie op personeelontwikkeling te plaas

·         Ons ouers positief te betrek by die Swartland-kultuur

·         Gesonde finansiële bestuur toe te pas ten einde ons strewe na uitnemendheid te bereik

WAARDES

1.    Ons werk hard

2.    Ons leef netjies.

3.    Ons spreek lewe.

Toelatingsbelied

1. Die skool handhaaf ‘n Christelike karakter, terwyl die lewensopvatting waarbinne die onderrig en interaksie in die skool plaasvind, Christelik gefundeerd sal wees, maar daar sal onder geen omstandighede teen ‘n leerder as gevolg van sy godsdiens gediskrimineer word nie.

2. Opvoeding in die skool is ingestel op die behoud van hoë Christelike en morele sedes en die waardering van kultuurgoedere.

3. Onderrig geskied deur medium van Afrikaans en Engels.

4. Leerders vanuit die natuurlike voedingsgebied geniet voorkeur by toelating.

5. ‘n Objektiewe toelatingstandaard, gebaseer op opvoedkundige beginsels, is deurslaggewend by toelating.

6. ‘n Hoë standaard van onderrig, sportafrigting en kultuurbedrywighede word in die skool gehand-haaf.  Dit word van leerders verwag om in te skakel by die skool se huidige standaard van onderrig.

7. Aansoeke van leerders om toelating, word oorweeg na ‘n persoonlike onderhoud met die leerders en hul ouers deur die skoolhoof en/of die Beheerliggaam.

8. The age of pupils is strictly controlled within class context.

8.1 Guidelines:

  • Grade 1: 6,7,8
  • Grade 2: 7,8,9
  • Grade 3: 8,9,10
  • Grade 4: 9,10,11
  • Grade 5: 10,11,12
  • Grade 6: 11,12,13
  • Grade 7: 12,13,14

Pupils and parents are obliged to accept the rules of the school and to obey and abide by die spirit (ethos) of the school at all times.   It is required that child and parent submit to the discipline, authority and uniform regulations of the school.

10. The Governing Body controls and effectively administers the school fees to benefit the school. School fees are compulsory and can be lawfully enforced. It is expected of all parents to fulfil financial obligations towards the school. Any record of political activism is a disqualifi-cation for admission.

Skoollied

In ons kontrei met goudgeel graan, met wingerd groen en lug so blou,het Swartland Laerskool ontstaanom vir ons land en God te bou!Ons leer hier om te dien en glo,die waarheid daagliks na te streef,te stry met elke tree na boen met ons naaste saam te leef.Die slingerpad sal ons verken,sy draaie duid’lik voor ons sien;dan sal ons ook ons wedloop wen.Ons sing, ons speel, ons glo, ons dien!

School Song

A school has risen proud and strongas part of our God’s great big plan.Called Swartland Prim’ry school since longto serve our country God and man.Our education is based onthe truth, service and honesty.To climb the ladder to the end,help bear the burden of a friend.Sound principles as our guidewill help to ease each winding curve.We’ll win the race of life, for sure.We sing, we play, believe and serve!

Enkele Belangrike Skoolreëls

1. INLEIDING:

1.1 Niemand is vryer as hy wat binne die reëls handel nie.

1.2 Daar sal chaos heers as elkeen toegelaat word om te maak soos hy/sy wil.

2. SKOOLDRAG:

2.1 Kleredrag moet altyd volgens die skool se kleredragvoorskrifte wees.

2.2 Sport word ook in die betrokke sportdrag beoefen.

2.3  Geen deel van die skooldrag mag saam met gewone klere gedra word nie.

2.4 Skoene moet altyd skoon wees.

2.5 Kledingstukke moet baie duidelik gemerk wees.

2.6 Sweetpakbaadjie moet te alle tye toegerits wees.

3. Voorkoms

3.1 As dogters se hare skouerlengte is, moet dit vasgemaak word en die hare mag nie in die oë hang nie.  Hare moet altyd skoon en netjies wees.

3.2 Seuns se hare moet skoon en netjies wees en nie volgens ‘n spesifieke styl geknip wees nie.

3.3 Die skool behou die finale oordeel oor die netheid van ‘n kapsel en mag ‘n ouer versoek om die seuns se hare te laat sny.

3.4  Slegs goud- of silwerkleurige ringetjies of “studs mag deur dogters in die ore gedra word.

3.5 Geen grimeermiddels of kleur van hare word toegelaat nie.

4. Voor Skool

4.1 Geen beweging in gange voor skool nie.

4.2 Leerderleiers doen diens.

4.3 Slegs klaskapteins mag in klasse wees.

5. Gedrag op Skoolterein

5.1 Die skoolterrein en geboue moet netjies gehou word.

5.2 Plante, diere en voëls moet beskerm word.

5.3 Daar word nie binne die skoolterrein op fietse gery nie.

5.4 Geen speelgoed word toegelaat nie.

5.5 Leerders mag nooit so speel dat enigiemand verontrief of leed aangedoen word nie.

5.6 Hardloop of speel in die skoolgebou, skoolgange of stoepe, is streng verbode en geen strepe mag op die vloere deur skoene getrek word nie.

5.7 Na toetrede tot die skoolterrein in die oggend, mag geen leerder die terrain verlaat sonder skriftelike toestemming van die skoolhoof nie.

5.8 Swak gedrag binne die skoolterrein is strafbaar.

5.9 ‘n Onderwyser se gesag word altyd eerbiedig.

5.10  Die leerderleiers staan die onderwysers by om dissipline en orde in die skool te handhaaf.

5.11 Leerders tree oral en altyd beleefd op teenoor almal.

5.12 Onwelvoeglike taal word nie geduld nie.

5.13 Bakleiery op straat/terrein is streng verbode.

5.14 Voor skool, gedurende pouses en in die namiddag, mag leerders slegs onder toesig van ‘n onder-wyser/leerderleier in die klaskamer kom.

5.15 In die gange word daar altyd in netjiese rye gestap, skooltasse in die hand, weg van die muur gedra.

5.16 Tasse moet netjies in ‘n ry buite ‘n lokaal gepak word en lokale moet netjies gelaat word.

5.17 Geen kougom sal geduld word nie!

6. Reëndae

6.1 Leerders bly in klasse of in gange.

6.2 Beweging in gange tot minimum beperk.

6.3 Leerderleiers, sowel as onderwysers doen diens.

7. Bus

7.1 Swak gedrag en spelery word nie in die bus geduld nie.

7.2 Kougom is verbode in die bus.

7.3 Bus word altyd netjies agtergelaat.

7.4 Leerders word slegs met bus vervoer indien vrywaringsvorm voltooi is.

8. Afwesigheid

8.1 ‘n Briefie deur die ouer of ‘n telefoonoproep ter bevestiging van afwesigheid, word altyd verwag.

9. Sport

9.1 Daag altyd betyds op.

9.2 Dra die toepaslike sportdrag.

9.3 Leerders maak gebruik van skoolvervoer, tensy anders vermeld.

10. Uitstappies

10.1  Beweeg altyd in ‘n groep.

10.2  Luister na en doen wat jou onderwyser vra.

10.3 Tree te alle tye op soos ‘n leerder wat trots is op sy skool.

11. Saalbyeenkomste

11.1 Stap ordelik in die saal in en uit.

11.2 Geen pratery of rondbeweeg nie.

12. Besoekers

12.1 Staan op as skoolhoof die klas inkom en groet hoflik.

12.2 Enige besoekers word as gaste ontvang en as volwassenes gerespekteer.

12.3 Wys goeie maniere en ondersteuning.

13. Algemeen

13.1 Lenery van mekaar se kledingstukke en ander artikels is streng verbode.

13.2 Respekteer te alle tye die skool en jou maats se eiendom

13.3 Op Sondae word die skoolterrein nie betree nie.

13.4  Sportgeriewe op skoolterrein is vir ander skole se leerders verbode.

13.5 Daar word altyd flink op die klok gereageer.

13.6 Leerders hou die terrein rommelvry.

13.7 Op sluitingsdae word jonger boeties en sussies of maats nie saamgebring nie. Klassituasie:

13.8 Moet nooit antwoorde uitskree nie.

13.9  Steek jou hand op.

13.10 Moenie praat terwyl die onderwyser besig is om te praat nie.

13.11 Jy mag die onderwyser onderbreek deur jou hand op te steek.

13.12 Leer aan om die eerste keer te luister.

13.13 Moenie onnodig rondloop nie.

13.14 Raak dadelik stil wanneer aankondigings oor die interkom gemaak word. Maak notas indien nodig.

13.15 Wanneer leerders tydens klastyd in gange beweeg, moet hulle in besit wees van ‘n verlof-kaartjieTerreinsituasie:

13.16 Om te verdaag, gebruik die leerders die naaste uitgang aan die klas waarvandaan hulle na buite moet verdaag.

13.17 Gedurende pouses loop die leerders buite om die gebou om die snoepie te besoek – nie deur die gange nie.

13.18 Geen leerders mag voor skool in die gange of klaskamers wees nie, veral nie by die kantoor of personeelkamer nie.Speelareas:

13.19 Graad 1 en 2:  (Afr. en Eng.) Op die area by hulle buitedeur en bande-area.  Verdaag by buitedeur.

13.20 Graad 3: Op netbalbane by Gr. 3-klasse

13.21 Graad 4: Tussen geboue en onder dennebome langs meent.

13.22 Graad 5 en 6:  Op die teerblad by Gr. 6-klasse en op die rugbyveld.

13.23 Graad 7:  By die Gr. 7-klasse langs die skool.

13.24 Geen leerders speel voor die skool onder die bome of tussen die motors nie!

Ko-Kurrikulêre Bedrywighede:

Sport (skool)Somer:    atletiek, krieket, mini-krieket, tennisWinter:   rugby, netbal en hokkie Sport (buite skool)Ruiterklub, gymkana, swem, moderne danse, ballet, gimnastiek, karate MusiekSenior- en juniorkoorBlokfluit, klavier, kitaar en klawerbord. Ons neem deel aan:OlimpiadesKunswedstrydeBuitelugkampeDaguitstappiesEnige sinvolle kompetisies sover moontlik Klubs:Probleemoplossing, skaak, trompoppies, Voortrekkers Nasorg:Verskeie sentrums.  Kontak kantoor vir inligting

Kurrikulêre Bedrywighede:

Eksamen Graad 7:  Junie en Desember

Graad 6: Desember

Deurlopende assessering word deur die jaar toegepas. Mediasentrum (Biblioteek)Ons Mediasentrum is goed toegerus en word deur personeellede sowel as biblioteekprefekte, wat hulle ondersteun, behartig. Rekenaarsentrum Ons het ‘n baie goedtoegeruste rekenaarsentrum waar rekenaarvaardighede aan al die leerders geleer word deur opgeleide personeel.

Hostel:

We have separate hostelfacilities available for boys and girls.

Klerekas:

Alle skool- en sportdrag is hier verkrygbaar.Ons verkoop ook goeie gebruikte skooldrag.

Kleredrag:

Dogters Somersdrag:

Skoolrok: Geruite rokkie met donkerblou skool broekie.

Sweetpak: Baadjie mag in skool gedra word saam met skoolrok as deel van skooldrag.

Sokkies: Kort en wit skoene, swart (nie blinkleer nie), toeryg of met gespe.

Dra van skoene slegs vir Graad 7’s Verpligtend.

Trui: Koningsblou sonder strepe of patrone. V-nek of oopknoop. (opsioneel onder sweetpak)

Hare: Slegs haarbogie, lint, balletjies of handdoekstof rekkies. Moet in blou van skool drag wees. Hare langer as kraaglengte, moet vasge maak word.Ore: Slegs een paar goud of silwer knoppies of ringetjies is toelaatbaar.

Juwele: Geen juweliersware, anders as in vorige paragraaf genoem, word toegelaat nie.

Klerdrag, Wintersdrag:

Sweetpak: Word as winterdrag gedra saam met skoolskoene.  Baadjie moet te alle tye toegerits wees.

Hemp:  WitSkooldas:  Verpligtend

Skoen: Dieselfde skoene as somermaande

Sokkies: Lang vaal of kort wit truie: Koningsbloutrui word slegs onder die sweetpakbaadjie gedra.

School Uniform:

Boys Tracksuits: During winter tracksuits is worn with white shirt and tie. During summer the top may be worn with short pants. On cool days the track-suit may be worn with school shoes.

Trousers: Grey flannel (long or short)

Shirt: White, open neck collar (summer) White shirt with school tie compulsory during winter.

Jersey: Royal blue jersey (just under tracksuit top)

Socks: Plain long grey

Shoes: Brown or Black lace-up shoes (smooth leather)

Sportdrag:

Liggaamlike opvoeding Seuns: Blou broekie, geel hempie

Dogters: Blou broekie en geel hempie

Atletiek: Soos LO Sport (oefen) Klere wat by spesifieke sport pas.

Sport (wedstryde) Krieket: Wit broekie, hemp en skoolsokkies vir A-spanne. Res van spanne soos bo, maar met blou broekie.

Mini-krieket:  Bakers T-hemp en blou broekie

Rugby: 0/13A dra wit broekie, res van spanne dra blou broekie;  alle truie deur skool verskaf.

Netbal: Verskillende drag vir verskillende spanne

Hokkie: Verskillende drag vir verskillende spanne met Hokkie-sokkies

Tennis: Oefen met LO klere / wit sokkies en tekkies.

Seuns 1ste span: Geel hempies / blou broekies.

Dogters 1ste span:  Geel hempie / blou rompie.

Prospektus:

Die ontstaan van Laerskool Swartland In 1843 het daar in die Swartland ‘n skool, wat onder volle staatsbeheer gestaan het, tot stand gekom en wel in Kerkstraat. Die skool het ‘n leerdertal van sowat 30 gehad. Die getalle het vinnig gegroei tot 150 in 1885. Vanaf 1894, begin die skool as twee skole te fungeer, te wete die Meisieskool en die “Jongens Publieke School.” In die begin van die veertigerjare was die leerdertal van die twee skole besonder laag as gevolg van die toename in die ontstaan van skole in die omliggende dorpe.  Al uitweg was dat die twee skole moes amalgameer.

Die seunskool word toe omskep in die Hoërskool Swartland, terwyl die meisieskool die Laerskool Swartland word. Hierdie amalgamering vind in 1944 plaas en is dus die amptelike ontstaan van Laerskool Swartland. Ons glo dat hierdie pragtige geboue, asook die eerste geboue, deur die jare die plek was waar die goeie fondamente en boustene vir menige kind se lewe gelê is. Ons glo verder dat elkeen van hulle saam met ons dankbaar is teenoor ons Hemelse Vader vir die voorreg om hier ‘n Christelik fundeerde opvoeding te kon ontvang.

Ons glo en vertrou dat hierdie tradisie vir baie jare nog so voortgesit sal word. SONSKYNKLAS Hier word leerders met spesiale onderwysbehoeftes onderrig. Hulle skakel inklusief in by die Grondslagfase vir Sang, Kuns en Bewegingskunde.

 

Kalender

Pos Adres

St Thomasstraat, Posbus 140 Malmesbury

Telephone

022 482 2251 | 022 487 1102

Fax

086 668 3274

Epos

admin@swartlandls.co.za

Contact Info

Tel: 022 482 2251

Tel: 022 487 1102
Fax: 086 668 3274

GrR: 022 487 2400

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.