Sport

BUITEMUURSE PROGRAM : 1ste & 4de KWARTAAL / 1st & 4th TERM 2019

KRIEKET / CRICKET

Span /

Team

Dinsdag & Donderdag /

Tuesday & Thursday

Afrigter /

Coach

Veld /

Field

Gr. R

13:15 – 14:00

A Heydenrych

A-veld

N Steenkamp

C Hoon

o/7A

14:15 – 15:00

M Pretorius

A-field

o/7B

K Lambrecht

o/7C

M van der Merwe

o/8A

14:15 – 15:00

C du Plessis

A-veld

o/8B

M Smit

o/8C

A Truter

o/9A

14:15 – 15:15

S van Wyk

A-veld

o/9B

A Walters

o/9C

A Lambrechts

R Moshonas

Maandag & Woensdag /

Monday & Wednesday

o/13A

14:30 – 16:00

J Alberts

A-veld

o/13B

Z Jackson

o/13C + res

14:30 – 15:30

J Uys

o/11A

16:00 – 17:30

S van Wyk

A-field

o/11B

SG du Toit

o/11C + res

16:00 - 17:00

D Olivier

o/13 Dogters

15:30 - 16:30

S Venter

A-veld

ATLETIEK / ATHLETICS

Item

Dinsdag & Donderdag /

Tuesday & Thursday

Afrigter /

Coach

Veld /

Field

Spiesgooi /

Javelin

14:00 - 14:45

E Marais

B-veld

Hekkies /

Hurdles

14:15 - 15:15

Y Smith

C Engelbrecht

A-field

Hoogspring /

High Jump

15:00 - 16:00

A Rall

S le Roux

A-veld

Diskus /

Discus

16:15 - 17:15

D Malan

B-field

Gewigstoot /

Shot Put

15:15 - 16:15

M Kleynhans

A Nortje

B-veld

Verspring /

Long Jump

14:15 - 15:15

D van der Westhuizen

S Weber

B-field

GF Naellope /

JF Sprints

15:30 - 16:15

L Bester

T Alberts

D Pretorius

A-veld

SF Naellope /

SF Sprints

15:15 - 16:15

S Venter

M Keet

A-field

Middelafstand /

Middle distances

15:30 - 16:30

A Goosen

E Raal

A-veld

Stap /

Walk

Soos deur afrigter gereël.

E Marais

Soos deur afrigter gereël.

TENNIS

Span /

Team

Dinsdag /

Tuesday

Afrigter /

Coach

Baan /

Court

Voederspanne + Gr. 4 - 7 beginners

16:00 – 18:00

D van Niekerk

Tennis courts

K Arendse

Dinsdag & Donderdag /

Tuesday & Thursday

Groep 2

(Skoolspanne)

16:00 – 18:00

S. Elsbury

Tennisbane

Woensdag /

Wednesday

Gr. 1-3 Seuns

14:15 – 15:15

I Karsten

Tar courts

D Slabbert

Gr. 1-3 Dogters

15:15 – 16:15

I Karsten

Teerbane

D Slabbert

Media:                          Dinsdae:                                   14:00 - 15:30                 Me. T. van Reenen

                                    Woensdae:                               14:00 - 15:30                 Me. S. Anthony

                                    Donderdae:                              14:00 - 15:30                 Me. T. van Reenen

 

Skaak:  Junior:            Maandae:                                 13:30 - 14:15                 Ds. Claassen

             Senior:            Maandae:                                 14:15 - 15:15                

 

 

Koor:    Junior:             Woensdae & Vrydae:               07:20 - 08:00                 Me. A. Goosen / Me. A. Walters

            Senior:             Dinsdae & Donderdae:             07:15 - 08:00                 Me. C. Zöllner / Me. K. Steyl

Junior Spreekkoor                                                                  

Kerskonsert:    

Senior Spreekkoor:      Woensdae                                07:15 - 08:00                 Me. D. van der Westhuizen

English Project:           Woensdae                                07:15 - 08:00                 Me. M. Schreuder

Balvaardighede:           Maandae & Woensdae:             13:30 - 14:15                 Me. J Malan

    (Gr. 1&2)                                                                                                       Me. M van Velden

                                                                                                                        Me. G Engelbrecht

Koshuisdiens:              Maandae                                                                      Mnr. D. van Niekerk

                                   Dinsdae                                                                        Mnr. D. Malan

                                    Woensdae                                                                    Mnr. S. Elsbury

                                   Donderdae                                                                   Me. M. Schreuder                                 

 

BUITEMUURSE PROGRAM : 2de & 3de KWARTAAL / 2nd & 3rd TERM 2019

 

 

 

 

HOKKIE / HOCKEY

Span / Team

Maandag & Woensdag / Monday & Wednesday

Afrigter /

Coach

Veld /

Field

o/7

13:30 - 14:30

seuns

C Hoon

A-Veld

D Slabbert

dogters

K Lambrecht

Ouer

o/8

13:30 - 14:30

boys

M van der Merwe

B-Field

M Keet

girls

I Karsten

S Weber

o/9A&B

16:30 - 17:30

seuns

A Truter

B-Veld

o/9C&D

E Walters

o/9A&B

14:30 - 15:30

dogters

R Moshonas

o/9C&D

C Engelbrecht

o/10A&B

16:00 - 17:00

boys

S Venter

B-Veld

o/10C&D

M Smit

o/10A&B

15:30 - 16:30

girls

S Walters

C-Field

o/10C&D

R Moshonas

o/11A&B

17:00 - 18:00

seuns

S Elsbury

C-Veld

o/11C&D

S le Roux

o/11A&B

15:00 - 16:00

dogters

M Smit

C-Field

o/11C&D

L Koch

o.13C

16:00 - 17:00

boys

S le Roux

A-Veld (LSS)

girls

o.13AB

14:30 - 16:00

boys

T Alberts

ASTRO /

A-Field (LSS)

S Elsbury

girls

A Truter

S Venter

 

RUGBY

Span /

Team

Dinsdag & Donderdag /

Tuesday & Thursday

Afrigter / Coach

Velde /

Field

Graad R

14:00 - 15:00

D Esterhuizen

J Neethlingh

C-field

o.7

15:00 - 16:00

J Uys

M Pretorius

S van Wyk

C-veld

o.8

14:30 - 15:30

C du Plessis

D Olivier

SG du Toit

B-field

o.9

16:15 - 17:15

K Rautenbach

D van Niekerk

J Alberts

Z Jackson

B-veld

o.10 A & o.11 A

14:30 - 16:00

Z Jackson

J Alberts

A-field

o.11 CD

14:30 - 16:00

D Malan

D van Niekerk

A-veld

o.13 AB

16:30 - 18:00

SG du Toit

S van Wyk

J Paterson

A-veld

o.13 CD

16:15 - 17:15

D Olivier

C du Plessis

A-Veld

 

NETBAL / NETBALL

Span /

Team

Dinsdag & Donderdag /

Tuesday & Thursday

Afrigter / Coach

Baan /

Court

o.6

13:00 - 14:00

N Steenkamp

E

o.6

13:00 - 14:00

A Heydenrych

E

o.7 AB

13:00 - 14:00

J Malan

D

o.7 CD

13:00 - 14:00

M van Velden

D

o.8 AB

13:00 - 14:00

A Rall

B

o.8 CD

13:00 - 14:00

D Pretorius

C

o.9 AB

14:15 - 15:30

L Bester

E

o.9 CD

14:15 - 15:30

G Engelbrecht

Gr 3

o.10 AB

14:15 - 15:30

M Kleynhans

B

o.10 CD

14:15 - 15:30

S Joubert

D

o.11 AB

14:15 - 15:30

A Nortje

A

o.11 CD

14:15 - 15:30

E Raal

C

o.12 AB

15:45 - 17:15

A Goosen

B

o.12 CD

15:45 - 17:00

D van der Westhuizen

D

o.13 AB

15:45 - 17:15

A Walters

A

o.13 CD

15:45 - 17:00

Y Smith

C

 

Media:                          Dinsdae:                                   14:00 - 15:30                 Me. T. van Reenen

                                    Woensdae:                               14:00 - 15:30                 Me. S. Anthony

                                   Donderdae:                              14:00 - 15:30                 Me. T. van Reenen

Skaak:  Junior:            Maandae:                                 13:30 - 14:15                 Ds. Claassen

             Senior:            Maandae:                                 14:15 - 15:15                

Landloop:                    Maandae                                  14:15 - 15:30                 Me. E. Marais

                                    Woensdae                                14:15 - 15:30                 Me. E. Marais

                                    Vrydae                                     14:15 - 15:30                 Me. E. Marais               

                                    Atlete oefen te Hoërskool Swartland

  

Koor:    Junior:            Woensdae & Vrydae:               07:20 - 08:00                Me. A. Goosen / Me. A. Walters

            Senior:           Dinsdae & Donderdae:             07:15 - 08:00                 Me. C. Zöllner / Me. K. Steyl

Junior Spreekkoor                                          

Kerskonsert:    

Senior Spreekkoor:      Woensdae:                              07:15 - 08:00                 Me. D van der Westhuizen

Drama:                         Woensdae:                               07:15 - 08:00                 Me. M. Schreuder

Koshuisdiens:              Maandae:                                                                     Mnr. D van Niekerk

                                   Dinsdae:                                                                       Mnr. S. Elsbury

                                    Woensdae:                                                                   Mnr. D. Malan

                                   Donderdae:                                                                  Me. M. Schreuder

Kalender

Pos Adres

St Thomasstraat, Posbus 140 Malmesbury

Telephone

022 482 2251 | 022 487 1102

Fax

086 668 3274

Epos

admin@swartlandls.co.za

Contact Info

Tel: 022 482 2251

Tel: 022 487 1102
Fax: 086 668 3274

GrR: 022 487 2400

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.